Toxickí zamestnanci verejnej spravy paralizuju štat

Autor: Jaroslav Ondrušek | 4.11.2019 o 12:20 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  240x

Obrana právneho štátu občanmi Slovenskej republiky. No čo tragedi, šak mi aspoň niečo podhoďte, nech je sranda.

Trestné oznámenie  za  marenie  spravodlivosti, trestné oznámenie za trestný čin odobratia a porušenia mojich ústavných práv zneužitím právomocí verejného činiteľa na exriaditeľa tlačového odboru kancelárie ministerstva vnútra SR a na riaditeľku tlačového odboru kancelárie ministerstva vnútra SR

 

Definície:

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 344 Marenie spravodlivosti (Trestný zákon)

(1)Kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní

b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu,

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 spácha

b) v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

d) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo

e) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 339 Nadržovanie

(1) Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 327 Marenie úlohy verejným činiteľom

(1) Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

1.Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 341 Neprekazenie trestného činu

(1)Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti a spáchanie alebo dokončenie takého zločinu alebo trestného činu neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 326 Zneužívanie právomocí verejného činiteľa

(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,

a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,

b) prekročí svoju právomoc, alebo

c)nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1    c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

Zákon č. 301/2005 Z. z.Trestný poriadok

§ 2 Základné zásady trestného konania

(1) Nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon.

(2) Do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie.

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní o zásahoch do základných práv a slobôd podľa tohto zákona rozhoduje sudca pre prípravné konanie; sudca pre prípravné konanie rozhoduje aj v iných prípadoch ustanovených týmto zákonom.

(4) Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.

(7) Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanovuje inak.

(21) Orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné v priebehu celého trestného konania umožniť poškodenému plné uplatnenie jeho práv, o ktorých ho treba riadne, vhodným spôsobom a zrozumiteľne poučiť. Trestné konanie sa musí viesť s potrebnou ohľaduplnosťou k poškodenému. Treba zohľadniť jeho osobnú situáciu a okamžité potreby, vek, pohlavie, prípadné zdravotné postihnutie a jeho vyspelosť a zároveň plne rešpektovať jeho fyzickú, mentálnu a morálnu integritu. Ustanovenia osobitného zákona o právach obetí trestných činov tým nie sú dotknuté.

§ 6 Poskytovanie informácií o trestnom konaní

(1) Orgány činné v trestnom konaní a súd informujú verejnosť o trestnom konaní podľa tohto zákona poskytnutím informácií oznamovacím prostriedkom. Pri tomto informovaní však musia dbať na ochranu utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva alebo telekomunikačného tajomstva.

§ 10 Výklad niektorých pojmov

(11) Subjekt trestného konania je každý, kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania a komu tento zákon na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva alebo ukladá povinnosti. V konaní pred súdom je stranou ten, proti komu sa vedie trestné konanie, poškodený, zúčastnená osoba a prokurátor; rovnaké postavenie ako strana má aj zástupca občianskeho združenia, dôveryhodná osoba, ako aj iná osoba, na ktorej návrh alebo žiadosť sa konanie vedie alebo ktorá podala opravný prostriedok a v konaní proti mladistvému aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak sa v tomto zákone používa pojem strana, rozumie sa tým v predsúdnom konaní aj subjekt trestného konania, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné.

(19) Opatrenia sú neformálne ústne alebo písomné rozhodnutia technicko-organizačnej alebo operatívnej povahy.

(21) Informačno-technickými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné technické prostriedky a zariadenia alebo ich súbory použité utajovaným spôsobom pri odpočúvaní a zázname prevádzky v elektronických komunikačných sieťach (ďalej len „odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky“), obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov alebo pri vyhľadávaní, otváraní a skúmaní zásielok, ak sa ich použitím zasahuje do základných ľudských práv a slobôd. Na spracúvanie informácií získaných použitím informačno-technických prostriedkov, ich evidenciu, dokumentáciu, ukladanie a vyraďovanie sa vzťahujú osobitné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak. Prevádzkovatelia verejných telefónnych sietí, poskytovatelia elektronických telekomunikačných sietí, poskytovatelia elektronických telekomunikačných služieb, poštový podnik, dopravcovia a iní zasielatelia a ich zamestnanci sú povinní poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri použití informačno-technických prostriedkov; pritom sa nemôžu dovolávať povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných zákonov.

(22) Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumejú kontrolovaná dodávka, zámena obsahu zásielok, agent, predstieraný prevod, sledovanie osôb a vecí.

Štvrtý diel

§ 33 Obvinený

Toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť proti nemu prostriedky určené týmto zákonom proti obvinenému až vtedy, ak bolo proti nemu vznesené obvinenie.

§ 34 Práva a povinnosti obvineného

Obvinený má právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, má však právo odoprieť vypovedať. Môže uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu, robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky. Má právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Môže žiadať, aby bol vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania. Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s obhajcom počas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis. Má právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých sám navrhol alebo ktorých s jeho súhlasom navrhol obhajca, a klásť svedkom otázky.

ZABEZPEČOVANIE INFORMÁCIÍ § 113 – musí byť vždy v súlade s týmto zákonom so súhlasom sudcu

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky § 115- to isté, vždy so súhlasom sudcu

EUROPSKE SMERNICE o práve na prístup k spisovému materiálu a povinnosti orgánov činných v trestnom konaní ma informovať o skutočnostiach, kvôli ktorým mi porušili a odobrali ľudské práva

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0013&from=EN

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=412011

ĽUDSKÉ PRÁVA Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. (Druhá hlava)

https://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/8578/druha-hlava.html

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460

Čl. 2(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Čl. 7(2) Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu.Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

Čl. 12 (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

Čl. 17 (1) Osobná sloboda sa zaručuje.

(2) Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.

(3) Obvineného alebo podozrivého z trestného činu možno zadržať len v prípadoch ustanovených zákonom. Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 48 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu. Sudca musí zadržanú osobu do 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na slobodu.

(7) Skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu je možné iba na písomný príkaz súdu.

Čl. 19 (1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Čl. 21(1) Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva.

(2) Domová prehliadka je prípustná len v súvislosti s trestným konaním, a to na písomný a odôvodnený príkaz sudcu. Spôsob vykonania domovej prehliadky ustanoví zákon.

Čl. 22 (1) Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú.

Čl. 32 Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Čl. 40 Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU

Čl. 46 (1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

(2) Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.

(3) Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.

Čl. 48(2) Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.

 

Právny stav, priebeh a objasnenie skutkového stavu

Tento rok som viackrát žiadal formou žiadosti o informácie, o informácie, či som bol v minulosti alebo som subjektom Trestného konania na viacerých miestach aj priamo na ministerstve vnútra. Od pána exriaditeľa tlačového odboru kancelárie ministerstva vnútra SR a nasledovne od jeho nástupkine bolo doručené odmietnutie informovania ma o skutočnostiach, či som bol alebo som subjektom trestného konania, či boli alebo sú na mňa nasadené Informačno-technické prostriedky povolením súdu použité Policajným zborom SR a aké informácie o mne vedie policajný zbor v svojich databázach, v NAKATOKu a odmietnutie informovania ma o skutočnosti, či som bol podozrivý alebo subjekt trestného konania v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka v zmysle že sú to interné informácie Policajných útvarov, ktoré ma nemajú čo zaújmať.

Polícia aj iné orgány štátnej správy majú postupovať v súlade s Trestným zákonom, s Ústavou a s Európskou legislatívou. Čiže ak  v minulosti alebo súčastnosti používajú Informačno-technické prostriedky, musia mať príkaz súdu. Ak som podozrivý, podľa Slovenskej legislatívy – obvinený z trestného činu, znamená to že musia viesť o mne spis, v ktorom sú uvedené dôvody ich konania. A ako subjekt trestného konania mám podľa Slovenskej a Europskej legislatívy právo na informácie, kvôli akému dôvodu mi Polícia odobrala moje ľudské práva, pretože zásah do súkromia je porušením mojich Ustavných ľudských práv. Nie som si vedomý žiadnej svojej protispoločensky a protiústavnej trestnej činnosti, preto je zrejmé, že som sa stal obeťou šikany zo strany psychopatov – sadistov- zamestnancov verejnej správy, platených z mojich daní.   Polícia je povinná ma informovať o všetkých skutočnostiach smerujúcich k objasneniu môjho konania vo veci zneužitia právomocí verejného činiteľa, zneužívaniu finančných, technických, materiálnych a personálnych prostriedkov patriacich štátu a jeho občanom.

 Keďže minulý rok pri podávaní trestného oznámenia na páchateľov trestnej činnosti v Policajnom zbore, ktoré som podával na Policajnej stanici v Piešťanoch som sa stal takmer obeťou vraždy, keď ma chceli priamo na Policajnej stanici pichnuť injekciou s mne neznámou látkou formou pokusu, a len vďaka mojej vduchaprítomnosti sa im to nepodarilo, je zrejmé že ma prenasledujú osoby, ktoré su priamo pracovníkmi alebo spolupracovníkmi štátnych orgánov, pretože ma sledovali až na Policajnú stanicu, čiže mali informácie o pohybe mojej osoby, a informácie o mojej osobe, ktoré musia pochádzať z policajných archívov, a ktoré sú mne neznáme.

Dňa 31.3. 2019 -https://www.ta3.com/clanok/1150881/s-antoninom-vadalom-som-netelefonoval-tvrdi-fico-uviedol-dokaz.html - Robert Fico informoval o svojom obvinení z telefonovania s Antoniom Vadalom, priamo hovoril o informáciach z vyšetrovania vraždy Kuciaka, informoval o vylučení o podozreniach jeho osoby z trestného činu, čiže mal formou infožiadosti prístup k informáciam z tímu Kuciak priamo od dozorového prokuratora.  V minulom roku, keď som sa bol poradiť s právnikom Schindlerom v Banskej Bystrici, mi vyprával, že odobratie mojich ľudských práv musím strpieť, pretože čo keď som bol podozrivý z trestného činu terorizmu, alebo vraždy Jána Kuciaka. Po všetkých tých prežitých skúsenostiach v minulom roku, po sledovaní psychopatmi z verejnej správy a odobratí mojich ľudských práv, zastrašovaní mojej osoby a po terore voči mne som si istý, že je možné, že ma nejaký sadistický psychopat z verejnej správy na základe svojej svojvôle obvinil z trestného činu a odobral mi moje ľudské práva zo sadistických cieľov zničenia môjho psychického aj fyzického zdravia. Kedže polícia nie je schopná so mnou spolupracovať vinnou svojej neprofesionality, zaujatosti a svojej mentálnej a duševnej obmedzenosti, musím sa formou infožiadosti snažiť o sprístupnenie informácii, ktoré vedie o mne policajný zbor.

Tak ak je precedens, že Robert Fico mohol byť informovaný  o svojej nevine vo veci Kuciak, a podľa Europskej legislatívy a smerníc Štátne orgány sú povinné informovať o informáciach ktoré vedú o svojich občanoch, znamená to že bývalý zbytočný zamestnanec verejnej správy a zbytočná zamestnankyňa verejnej správy páchajú trestný čin marenia spravodlivosti zneužitím právomocí verejného činiteľa a porušením Ústavného zákona.

Preto tieto dve osoby obviňujem z trestného činu  MARENIA SPRAVODLIVOSTI a ZNEUŽÍVANÍM PRÁVOMOCÍ VEREJNÉHO ČINITEĽA

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?